Zamyslenie na 3. nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia! Keby ste sa stratili a začali by vás hľadať, polícia by potrebovala identifikačné znaky. Niečo, čo je pre vás typické: jazva, materinské znamienko či nejaká anomália na tele. Podľa toho jednoducho poznajú ľudia, kto sme. Okrem tých základných znakov, ako sú oči, váha, výška, výzor a pod. Niekedy nás poznajú podľa prezývky či nejakého pomenovania, najmä tam, kde je ľudí s podobným priezviskom alebo menom. Jednoducho: každý z nás má niečo, čo ho identifikuje a robí nezameniteľným.

Ježiš prišiel medzi svojich učeníkov a do ich temnoty priniesol pokoj. Lenže pozdrav „pokoj vám“, bolo ako naše „dobrý deň či ahoj“. To môže povedať každý. Preto čítame, že „ako to Ježiš povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána“ (J 20:19nn).

Poznajú kto prišiel

Ježiš  Kristus zostáva Ukrižovaným. Hoci sa Jeho telo zmenilo a On sa môže pohybovať bez obmedzení, niečo si z toho ľudského života nechal. A to je tých 5 rán na rukách, nohách a boku. Tie rany Ho identifikujú, podľa nich Ho môžu poznať, tie rany prinášajú útechu a radosť.

Keď sa Ježiš postavil do prostriedku, ešte Ho akoby nepoznali, možno boli ohromení, ale bol im vzdialený. Keď im Ježiš povedal: pokoj vám, ešte tomu nepripisovali význam, bol to pre nich prízrak. Ale keď im ukázal rany, hneď Ho spoznali, ako iní učeníci po lámaní chleba, alebo Mária Magdaléna po jej oslovení. Každému z nich sa Ježiš zjavil inak, ale nakoniec všetci poznali, kto On je.

Ježiš aj k nám prichádza ako ten Ukrižovaný, Ten, ktorý za nás položil svoj život, obetoval svoju slávu a vzal na seba všetky naše hriechy. Jeho rany sú znakmi lásky a obety. Ježiš k nám prichádza ako Ten Ukrižovaný, Ten, ktorý sa rozdáva pre svoju cirkev v podobe chleba a vína. Jeho rany sú znakom odpustenia a nádeje. Ježiš k nám prichádza ako Ten Ukrižovaný, ktorý nás pozná po mene a ktorému nie sme ľahostajní. Jeho rany sú znakmi večnosti a milosti.

Môžu prísť iní „spasitelia“, ale iba jeden je ten pravý: Ukrižovaný. Kiežby sme Jemu verili, do Jeho rán vkladali svoje srdce a nachádzali v nich silu pre životné zápasy. Kiežby sme nepoznali iného spasiteľa a inú cestu do neba, jedine Ježiša Krista, a Toho Ukrižovaného.

Ten Ukrižovaný a Vzkriesený Pán, Ten ktorého znakmi sú rany smrti, nech nás vedie k životu v ďalších dňoch a naplní radosťou, ktorá sa nemíňa. Amen