Div a dielka

Div a dielka je názov stretávania sa detí v našom cirkevnom zbore. Koná sa v nedeľu popoludní. Div – je Božia láska voči nám, ktorá sa v Ježišovi Kristovi stala pre nás aktuálnou a blízkou. Dielka – to sme my, ľudia, deti – sme Božím dielom a viera v nás je Božím darom. Takže spolu s Bohom tvoríme „divné dielko“. Na stretnutiach hráme rôzne hry, učíme sa spievať, vystupovať, kresliť, vyrábame rôzne veci a učíme sa aj o Pánu Bohu a o všetkom, čo On pre nás urobil. Deti je potrebné privádzať k Pánovi Ježišovi, On sám nás k tomu povzbudzuje. Kiežby sme to, my veriaci, rodičia, starí rodičia, krstní rodičia počuli a podľa toho konali.

  • Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí kráľovstvo nebeské“ (Matúš 19:14).