Modlitebné spoločenstvo: Žalm 148

Si pozvaný ku oslave. Všetko, čo je stvorené má dôvod aj schopnosť spievať Pánu Bohu oslavné piesne. A najmä človek: veď je korunou Božieho stvorenia. Všetko stvorenie je dôkazom Božieho stvoriteľského poriadku, ktorý bude trvať, kým to bude Božia vôľa. Ona určila všetko a preniká do celého stvorenia a tak má Pán Boh v celom svojom stvorení miesto a moc. Teda Pán Boh je Kráľom nad všetkým a každým a nieto nikoho a ničoho, čo by bolo vyňaté spod Hospodinovej moci. Sme preto závislí od Pánovej láskavej a starostlivej ruky. Preto spievajme, lebo je to prejav vďačnej viery a zároveň je to náznak budúceho víťazstva a nádeje, ktorá sa prejaví vo večnej Božej prítomnosti.

Modlitba: chvála Bohu za stvorenie/vďaka za Jeho starostlivosť o všetko stvorené/vďaka, že má v rukách aj diabla a démonov a že vládne nad zlom/vyznanie viery, že sme závislí od Božej láskavej starostlivosti/vďaka za nádej večného života a spevu novej piesne.