Zamyslenie na predstavenie Pána Ježiša

Milí priatelia!
Neviem, ako to s nami bude pred smrťou, ale myslím si, že budeme viac myslieť na to, čo sme nestihli urobiť, ako na to, čo sme spravili. Možno si povieme: ešte toto by sa dalo, ešte tamto som mala, ešte takto to mohlo byť… Preto si dnes ľudia hovoria: musíme si užiť tento život, všetko skúsiť, všeličo zažiť, žiť podľa seba a pod.

Dnes je taký zvláštny sviatok. Teda vlastne dva. Pre bližšie informácie si prečítajte 2 kapitolu evanjelia podľa Lukáša.

Život.

Dnes si cirkev pripomína očisťovanie Márie, Ježišovej matky. Žena po pôrode chlapca nemohla ísť von 30 dní, po narodení dievčaťa až 60 dní. Musela sa podrobiť rituálu očisťovania, ktorý zahŕňal aj prinesenie holubice alebo hrdličky, ako obete pre Hospodina. Druhý sviatok je predstavenie Pána Ježiša. Ten sa opiera tiež o starozmluvné nariadenie Hospodina, ktorý prikázal, aby sa všetko prvorodené zasvätilo pre Neho, pre službu Jemu. Jozef a Mária teda plnia Boží zákon. A tu sa stretávajú s dvomi ľuďmi: Simeonom, spravodlivým a bohabojným mužom a Annou, ktorá bola prorokyňou. Prešiel veľmi dlhý čas a v Izraeli sa akoby nič nedialo. Zasľúbenia však boli jasné: narodí sa Ten, ktorý spasí svet. Oni dvaja na to čakali. To, čo ešte chceli na tomto svete, predtým, ako umrú, zažiť – bolo: vidieť Mesiáša. To im Pán Boh splnil.

Nechceli si užiť život, nadobudnúť ohromný majetok, získať si 1000 priateľov, mať výhodné zamestnanie, nechceli získať tituly pred a po mene. Ich prioritou bolo: poznať Boha a vidieť splnenie všetkých zasľúbení. A hoci ten Boh bol v plienkach, maličký a bezbranný, vedeli, že sa začína nová epocha dejín ľudu. A oni toho mohli byť účastní.

Boh aj dnes píše dejiny tohto sveta, svojho ľudu, dejiny spásy a večnosti. Sme ich súčasťou? Sme súčasťou veľkých vecí, ktoré Boh robí v tejto časnosti? Chceme vidieť plnenie Božích zasľúbení? Sme pripravení vidieť, čo Boh robí, ako sa zjavuje, čo nám dal v Ježišovi Kristovi?

Prajem nám, milí priatelia, aby sme na sklonku svojich dní nehovorili iba o tom, čo všetko sme dokázali, čo sme nahonobili, aké dedičstvo sme tu nechali, ale aby sme spolu so Simeonom mohli vyznať: „Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka, podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie“. Amen.