Konvent Gemerského seniorátu

Každý rok sa aj na poli seniorátov stretávajú zástupcovia cirkevných zborov, aby spoločne zhodnotili prácu v senioráte po všetkých stránkach. V tomto roku sme sa nestretli v tradičnom termíne, ale až na konci júna v chráme Božom v Štítniku. Za náš cirkevný zbor sa tohto konventu GES dňa 27.6.2020 zúčastnilo predsedníctvo cirkevného zboru a dvaja zvolení kandidáti. Vypočuli sme si viacero správ, ktoré hodnotili prácu v senioráte za rok 2019 po materiálnej, finančnej, vnútromisijnej stránke a vypočuli sme si aj krátke správy z jednotlivých zborov o ich práci a pokrokoch. Zaznelo pár slov aj o našom cirkevnom zbore – a hoci by sa iste dalo robiť aj viac, predsa len sa nemáme za čo hanbiť. Patríme medzi najaktívnejšie cirkevné zbory v senioráte. Nech nám Pán Boh pomáha cez službu a prácu v našom zbore Jeho oslavovať a navzájom si pomáhať a približovať sa jeden k druhému.