Seniorátny konvent Gemerského seniorátu v Gočove

Každoročne sa v cirkevných zboroch ako aj na úrovni vyšších cirkevno-organizačných jednotiek konajú konventy, ktoré hodnotia život na jednotlivých úrovniach cirkevnej práce. Hodnotiaci konvent Gemerského seniorátu za rok 2018 sa konal dňa 30.3.2019 v chráme a následne v kultúrnom dome v Gočove. Za účasti všetkých predstaviteľov a volených zástupcov cirkevných zborov seniorátu sme sa stretli najprv na bohoslužbách, ktoré svojim spevom obohatil súbor Gočovan. Následne sme sa presunuli na rokovaciu časť do kultúrneho domu, za ktorého poskytnutie a všestrannú pomoc ďakujeme Ing. Milanovi Mlynárovi, starostovi obce. Ďakujeme najmä Pánu Bohu a všetkým ochotným sestrám a bratom, ktorí pomáhali pri organizovaní aj zabezpečovaní tohto podujatia.