Seniorátne stretnutie dozorcov a presbyterov Gemerského seniorátu

V cirkevnom zbore je najvyšším riadiacim orgánom zborový konvent, ktorého súčasťou je každý člen cirkevného zboru. Medzi jeho zasadnutiami riadi cirkevný zbor zborové presbyterstvo a predsedníctvo, ktorí sú do týchto funkcií volení. Sú to ľudia, ktorí majú finančnú, majetkovú či morálnu zodpovednosť za fungovanie cirkvi v danej dedine či okolí. Preto títo služobníci potrebujú podporu a vyučovanie, aby svoju prácu vykonali k Božej sláve a ku spokojnosti a vzrastu cirkevníkov. Tak sa každý rok v Gemerskom seniorátu usporadúva stretnutie dozorcov a presbyterov, ktoré sa dňa 13.10. uskutočnilo aj na území nášho cirkevného zboru v kultúrnom dome vo Vlachove. Zúčastnilo sa ho takmer 160 ľudí. Prednášateľom bol brat farár Mgr. Vladimír Ferenčík, ev. kňaz v Liptovskom Mikuláši a dočasný riaditeľ vydavateľstva Tranoscius. V úvodnej časti ho privítala a trochu predstavila v rozhovore sestra farárka z Chyžného Emília Volgyiová. Brat farár v prednáške hovoril o povinnostiach aj právach členov cirkevného zboru, presbyterov a dozorcov. V programe vystúpili deti z Divadielka a hudobnej skupiny pri cirkevnom zbore, spojený spevokol z Vlachova a Gočova. Bol to požehnaný čas a 2 hodiny zbehli tak rýchlo, že sme si ani neuvedomili, ako sme sa dostali na koniec stretnutia. Za všetky prípravy aj realizáciu ďakujeme: pánovi starostovi Ing. Petrovi Pakesovi, všetkým pracovníkom obce, ďalej členom predsedníctva a presbyterstva cirkevného zboru z Vlachova aj Gočova, deťom z Divadielka a hudobnej skupiny, dobrovoľníčkam, ktoré sa postarali o občerstvenie. No najmä ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám so všetkým pomohol a poslal svoje požehnanie na toto stretnutie, aj na každého z nás. Eva Hroncová