Seniorátne stretnutie dorastu v Koceľovciach

„Mladí sú budúcnosťou našej cirkvi – povedal jeden muž. Druhý na to odpovedal: tak potom žiadnu budúcnosť nevidím“. Smutné, ale pevne verím, že nie pravdivé konštatovanie. Boli sme toho svedkami aj na stretnutí dorastu Gemerského seniorátu v Koceľovciach, kde sa stretli mladí z rôznych cirkevných zborov. Prednáškou poslúžil brat farár Jaroslav Petro a brat farár Miroslav Kerekréty, ktorí svojim zaujímavým prednesom upútali pozornosť mladých. Po vážnejšej časti nasledovali súťaže, kde na jednotlivých stanoviská si mladí mohli vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť. Aj z nášho cirkevného zboru sa na tomto podujatí dňa 13.4. zúčastnili konfirmandi. Kiežby ich Pán Boh svojim Duchom oslovil, aby v Neho verili a nasledovali Ho.