Zamyslenie na 1. nedeľu po Zjavení

Prajem Vám požehnaný a dobrom naplnený čas, milí priatelia!

Priatelia ako dar

V živote je veľký darom a požehnaním, ak máte človeka, ktorý sa za vás postaví. Niekoho,  na koho sa môžete spoľahnúť, kto sa vás zastane, pomôže vám, podporí, ale aj napraví, ak treba. Takýchto ľudí voláme „priatelia“.

Dnešná nedeľa je v našej cirkvi dňom, keď si pripomíname Ježišov krst a myslíme aj na to, že sme aj my boli pokrstení v meno Trojjediného Boha. O Ježišovom krste evanjelista Matúš  (3:16-17) hovorí: „keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“.

O Ježišovom krste by sme mohli hovoriť z viacerých uhlov pohľadu, no ja chcem dnes vyzdvihnúť jednu myšlienku: nebeský Otec a Duch svätý sa postavili za Ježiša. Ježiša čaká teraz život plný rôznych, nie vždy príjemných, okolností. Ale už tu pri krste svätom Ježišovi aj ľuďom, ktorí tam boli –  Jeho Otec a Duch svätý – pripomínajú, že Mu kryjú chrbát. Uisťujú Ho, že ak pôjde cez oázu či púšť, budú s Ním. Či Ho ľudia budú milovať alebo nenávidieť, na nich sa môže spoľahnúť. Aj keď bude vystavený utrpeniu či smrti, napokon Mu pomôžu zvíťaziť.

To isté platí aj pre nás. Tým, že sme pokrstení, nám náš nebeský Otec potvrdil, že nás neopúšťa, Ježiš nás uistil, že nás spasil, a Duch Svätý nám pripomenul, že nás bude viesť. Od krstu svätého nám Boh pripomína, že sme Jeho deti a že nám kryje chrbát. Čokoľvek nás čaká. Nielen teraz a tu. Ale najmä pre život večný. Odplatiť sa Mu môžeme dôverou a poslušnosťou. Lebo „kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, kto neuverí, bude odsúdený“ – ktorá časť vety platí o nás? Zistite si, kedy ste boli pokrstení a rozmýšľajte, čo to znamená pre vás, či sme naplnili význam krstu svätého pre nás.